Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2019

In de meeste Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak (de frontier). Hugo Erken en Boyd Biersteker gaan in deze podcast dieper op dit fenomeen in. Interviewers: Lize Nauta en Leontine Treur